Đối Tác
VNMLS là chữ viết tắt của Vietnam Multiple Listing Service

VNMLS là chữ viết tắt của Vietnam Multiple Listing Service (Dịch Vụ Đăng Kê Bất Động Sản Việt Nam) - đây là cơ sở dữ liệu điện tử bất động sản hoàn thiện và chính xác nhất tại Việt Nam hiện nay